طاهره احمدی پور

ahmadipoor_tahereh

طاهره احمدی پور

سمت: رئیس دانشکده ایرانشناسی
تلفن ثابت : 034-31312759
پست الکترونیک : ahmadipour@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت