کارشناسان دانشکده

محمدحسن انجم شعاع
سمت : کارشناس آموزش دانشکده

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۸۰۳

زهرا مطلبی
سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۷۶۰-۰۳۴