کارشناسان دانشکده

علی رجبی
سمت : کارشناس آموزش دانشکده

تلفن تماس:

۰۳۴۳۱۳۱۲۷۶۰

 

زهرا مطلبی
سمت : مسئول دفتر ریاست دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۷۶۰-۰۳۴