اعضای هیات علمی

گروه ايرانشناسي

محمد کشاورز
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری ایران‌شناسی - استادیار

ایمیل: m.keshavarz AT vru.ac.ir

وب سایت

 

فهیمه شکیبا
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری زبان‌های باستانی ایرانی -استادیار

ایمیل: f.shakiba  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سمیه خانی پور
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری تاریخ ایران- استادیار

ایمیل: s.khanipour  AT vru.ac.ir

وب سایت

 

گروه گردشگري

محمد علیزاده
سمت : هیات علمی گروه گردشگری
دکتری گردشگری - استادیار

ایمیل: m.alizadeh AT vru.ac.ir

رزومه