روسای پیشین

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیشروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر طاهره احمدی پوردانشیار زبان‌شناسی13961399
دکتر سمیه دل‌زنده رویاستادیار مترجمی زبان انگلیسی13991400