اعضای هیات علمی

محمد کشاورز
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری ایران‌شناسی - استادیار

ایمیل: m.keshavarz AT vru.ac.ir

رزومه

فهیمه شکیبا
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری زبان‌های باستانی ایرانی -استادیار

ایمیل: f.shakiba  AT vru.ac.ir

رزومه

پریا رزم‌دیده
سمت : هیات علمی گروه زبان‌­شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

ایمیل: p.razmdideh AT vru.ac.ir

رزومه

حسین بازوبندی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

ایمیل: bazoubandi.h AT vru.ac.ir

حامد مولایی کوهبنانی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری زبان‌شناسی - استادیار

 

ایمیل: h.molaei AT vru.ac.ir

رزومه

ابوذر اورکی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری مترجمی زبان انگلیسی - استادیار

ایمیل: A.oraki AT vru.ac.ir

وب سایت

رضا رضایی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
مترجمی زبان انگلیسی - مربی مامور به تحصیل

ایمیل: R.rezaei AT vru.ac.ir

سمیه دل‌زنده‌روی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دكتري مترجمی زبان انگلیسی - استادیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۷۵۹-۰۳۴

ایمیل: Delzende AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

پروانه معاذالهی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری مترجمی زبان انگلیسی - استادیار

ایمیل: Maazallahie AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

مجید فصیحی هرندی
سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دانشجوی دکتری رشتۀ زبان‌شناسی- مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۳۱

ایمیل: Harandi AT vru.ac.ir

طاهره احمدی‌پور
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
دکتری زبان‌شناسی- دانشیار

ایمیل: Ahmadipour AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سمیه خانی پور
سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری تاریخ ایران- استادیار

ایمیل : s.khanipour  AT vru.ac.ir

رزومه