اعضای هیات علمی بازنشسته

طاهره احمدی‌پور
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه زبان­‌شناسی
دکتری زبان‌شناسی- دانشیار

ایمیل: Ahmadipour AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه